Piyasalar : 

TORBA YASA BÜLTENİ NEDİR VE KİMLER İÇİN GEÇERLİDİR?
TORBA YASA BÜLTENİ NEDİR VE KİMLER İÇİN GEÇERLİDİR?

TORBA YASA BÜLTENİ NEDİR VE KİMLER İÇİN GEÇERLİDİR?
 
Sorularınıza KAFSİAD üyemiz,
 
MALİ MÜŞAVİR ÇİĞDEM KURT BAYRAKTAR' dan sizlere bilgiler:
   
 
TORBA YASASI BÜLTENİ
 
VERGİ BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRILMASI:
6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (TORBA KANUN) Resmi Gazetenin 11/09/2014 Tarih ve 29116 (Mükerrer) sayısında yayımlanmıştır.
Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ve diğer değişiklikler ile ilgili olarak konuları itibari ile hazırladığımız özet bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
KAPSAM
VERGİ ASLI VE VERGİ ASLI NA BAĞLI CEZA BORÇLARI:
1)-30/04/2014 tarihi öncesine ait vergi borçlarının gecikme zammı ve gecikme cezaları silinecek, borç asılları ve asıl’a bağlı cezalar; enflasyon oranında güncellenerek 2 ayda bir ödenmek şartıyla 18 taksite kadar ödenebilecektir. (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç),
Bu kolaylıktan faydalanabilmek için belirlenen yeni borç tutarlarının(Vergi asıl ve cezaları) 01/10/2014-30/11/2014 tarihleri arasında başvuruda bulunarak aynı tarihte tamamen veya belirli katsayılarla artırılarak 6 ila 18 eşit taksitte 12 ila 36 ayda ödenmesi gerekiyor. 
Yeniden yapılandırılan tutarların, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan (01/12/2014 ) başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami(18) on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır. Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.
 
YAPILACAK ÖDEMENİN TAKSİT VE KATSAYI HESABI:
1) 12 ay (2 ayda bir ödemeli 6 eşit taksit) için 1,05
2) 18 ay (2 ayda bir ödemeli 9 eşit taksit) için 1,07
3) 24 ay (2 ayda bir ödemeli 12 eşit taksit) için 1,10
4) 36 ay (2 ayda bir ödemeli 18 eşit taksit)için 1,155
 
YAPILANDIRMA SONRASI TAKSİTLER ZAMANINDA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR. 
Ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. 
Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için birden fazla) taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklı tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.
 
VADESİ YENİ GELEN VERGİ BORÇLARININ ÖDENMESİ ŞARTI:
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan amme alacaklarından ve Aşağıdaki vergilerle ilgili yapılandırma başvurusunda bulunanlar; taksit ödeme süresince bu vergilerle ilgili verilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergileri, bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri veya eksik ödemeleri halinde yapılandırılan borçlara ilişkin kalan taksitleri ödeme hakkını kaybederler (zor durum hariç).
* Yıllık gelir ve kurumlar vergileri,
* Gelir ve kurumlar (stopaj) vergileri,
* Katma değer vergisi,
* Özel tüketim vergisi.
Ödenecek tutarının % 10'unu aşmamak şartıyla 5 liraya kadar yapılan eksik ödemeler için madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.
 
TAKSİT ÖDEMELERİNE MAHSUBEN ÖDEME YAPILMASI MÜMKÜNDÜR.
Vergi dairesinden vergi mevzuatı gereği iade alacağı bulunan borçlular, bu alacaklarının kanuna göre vergi dairesine ödenmesi gereken taksitlerine mahsubunu talep edebileceklerdir. Mahsup talepleri sadece kendi borçlarıyla sınırlı olacaktır.
 
SGK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER:
1)- SGK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI
30/04/2014 tarihi öncesine ait SGK prim ve diğer borçlarının gecikme zammı ve gecikme cezaları silinecek, borç asılları enflasyon oranında güncellenerek 2 ayda bir ödenmek şartıyla 18 taksite kadar ödenebilecektir. Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili fıkralara göre belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,05),
2) Dokuz eşit taksit için (1,07),
3) On iki eşit taksit için (1,10),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
SGK Borç yapılandırma BAŞVURU Süresi : 01.10.2014 – 31.12.2014 
SGK Borç yapılandırma ÖDEME Süresi : 01.10.2014 – 31.01.2015 ( 1. Taksit Ödemesi)
MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ
2) -2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, (2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç), kanun kapsamındadır. 
EMLAK VERGİSİ
4) –Belediyelerce Tahsil edilen Emlak vergisi ile İş yerlerine ait çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı kanun kapsamındadır. 
VERGİ ASLI VE BU ASILLARA AİT CEZALAR SİLİNMEMEKTEDİR SADECE, GECİKME ZAMMINI, GECİKME FAİZLERİ SİLİNMEKTEDİR.
SİLİNENLERİN YERİNE Yİ-ÜFE HESAPLANACAKTIR.
 
YAPILANMA SİSTEMİNDEN YARARLANACAK MÜKELLEFLER DAVA HAKKINDAN VAZGEÇMELERİ ŞARTI BULUNMAKTADIR.
Borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. 
Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir.
 
KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE, İŞLETMEDEBULUNMAYAN; KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN OLANALACAKLARIN DÜZELTİLMESİ (KASA AFFI):
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle şirketlerden ortakların çektikleri paralar kasada kayıtlı ancak fiilen olmayan paralarla ilgili düzeltme yapılabilecek (Söz konusu tutarların 31.12.2013 tarihli bilançoda yer alması zorunluluğu vardır). 
Bunun için %3 oranında vergi ödenmesi yeterli olacak.
 
KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA
MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR İÇİN BEYAN EDİLME SÜRESİ:
Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (31/12/2014) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler. Bilanço esasına göre defter tutan GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ KASA VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN AFFINDAN YARARLANAMAZLAR.
ÖDEME ZAMANI
 
Kurumlarca, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (31/12/2014 beyan edilen ve üzerinde %3 oranında hesaplanan vergi beyanname verme süresi içerisinde ödenir. (31/12/2014)
KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA
MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR İÇİN ÖDENEN VERGİLERİN GİDER
YAZILIP YAZILAMAYACAĞI
 
Bu Kanun kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez, beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez.
TİCARET VE SANAYİ ODALARI VE TOBB
18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa Tabi, Oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın ( 31/12/2014) sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde sekiz eşit taksitte ödemeleri hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Bu madde hükmünden yararlanılabilmesi için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (30/11/2014) kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. 
ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI VE TESK
Esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan katılma payı borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın ( 31/12/2014) sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde sekiz eşit taksitte ödemeleri hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir. 
Bu madde hükmünden yararlanılabilmesi için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (30/11/2014) kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. 
 
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİK:
1 Nisan 2015 tarihinden geçerli olmak üzere; Ev hizmetlerinde çalışanlar 10 günden az ve 10 günden çok çalışanlar olarak 2’ ye ayrılmıştır. 10 günden fazla ev hizmetlerinde çalışanlar tüm sigorta kollarına tabi tutularak zorunlu sigortalı sayılmış olup, 4/(a) bendi kapsamındaki (SSK) sigortalılara ilişkin hükümler uygulanacaktır. Bunların bildirimi, işverenler tarafından örneği SGK tarafından hazırlanan belgeyle en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar yapılacak. Süresinde yapılmayan bildirim için işverene idari para cezası uygulanacak.10 günden az çalışanlar sadece kısa vadeli sigorta kollarına tabi tutulmuş olup, Çalıştıranlarca prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenecektir. Bu şekilde çalışanların sigortalılık tescili, çalışan ve çalıştıran imzalarını da ihtiva eden ve en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar SGK' na verilmesi gereken örneği SGK tarafından hazırlanacak belgenin verilmesi ile sağlanacak. Sigortalılık başlangıcında bu belge üzerinde çalışma başlangıcına dair kayıtlı en eski tarih esas alınacaktır.
 
YERALTI ÇALIŞANLARIN EMEKLİLİK YAŞI HAKKINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK:
Maden iş yerlerinin yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak en az 20 yıldan beri çalışan sigortalılar için aranan emeklilik yaş şartı 55’ den 50’ ye düşürülmüştür.
 
YER ALTI VE MADEN İŞLERİNDE ÇALIŞANLARIN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI:
Yer altı ve maden işlerinde çalışanların fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları dönem içinde kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık süreleri de fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı aranmaksızın fiili hizmet süresi zammının hesaplanmasında dikkate alınacaktır. Bir başka ifade ile değişiklik öncesi sadece yer altında geçen çalışmalar için fiili hizmet zammı elde edilebilirken değişiklik sonrası bu kişilerin tüm çalışma sürelerinin karşılığı olarak fiili hizmet zammı elde edebilecektir. 
 
4/B VE 4/C YE DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI:
Doğum borçlanmasının kapsamı, 4/a, 4/b ve 4/c’ li kadın sigortalıların üç doğumla sınırla olmak üzere her doğumdan sonraki iki yıla kadar süreleri borçlanılabilecekleri kadar genişletilmiştir. Artık Bağ-Kur’lular da doğum borçlanması yapabilecektir. 
Sigortalı olduğu tarihten sonra doğum yapan ve kadınlar, çocuklarının yaşaması şartıyla doğumdan sonra çalışmadıkları 2 yıla kadar olan süreyi borçlanabilecektir. 
Ancak, sigortalılık öncesi doğumları borçlanmak yine mümkün olmamıştır.
SGK SİLİNECEK BORÇ MİKTARI
Borç türü bazında anaparası 100 TL’ nin altında olan SGK borçları tamamen silinecektir. 
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ:
İşverenlerin çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmesi gerekecektir. Çalışan sayısına bakılmaksızın tehlikeli ve az tehlikeli sınıftaki iş yerleri ile 9 ve daha az çalışanı olan çok tehlikeli iş yerlerinin Diğer Sağlık Personeli çalıştırma zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu değişiklik sonrasında mali müşavir ofislerinde hemşire çalıştırma zorunluluğu kaldırılmıştır.
10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen eğitimleri tamamlaması şartı ile İş yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı tarafından verilecek hizmetleri verme hakkı getirilmiştir. Ancak bu işverenler “işe giriş, periyodik muayeneler ve tetkikleri yapamayacaktır. Ayrıca, 10’dan az çalışan bulunup bulunmadığını tespit ederken çırak ve stajyerler çalışan sayısına dahil edilmeyecektir.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamayacağı hükme bağlanmış, işçiler için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınması gereken sağlık raporlarının iş yeri hekimlerinden alınması zorunlu tutulmuştur. ancak, 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş yerleri için ise çalışanlar için alınacak iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sağlık raporlarının kamu hizmet sunucularından veya aile hekimlerinden de alınabilme hakkı getirilmiştir. 
 
YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE İZİN SÜRELERİ:
Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanacaktır. Bu değişiklik sonrası yeraltı maden işçileri 14+4, 20+4 ve 26+4 olmak üzere 4’er gün fazladan izin kullanacaktır.
Alt işvereni değiştiği hâlde aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi birleştirilerek hesaplanacaktır. 
Yine asıl işverenin kontrol ve denetim yetkisi arttırılarak alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla yükümlü tutulmuştur.
 
DİĞER DÜZENLEMELER TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLE SERMAYELERİNİ ASGARİ TUTARA ARTIRMALARI İÇİN SON GÜNÜ 11/12/2014:
Kanun 134. Maddesi ile 6102 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 madde eklenmiştir. 
Yapılan düzenleme ile ; 14/02/2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılması gereken sermaye artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamış olan şirketler hakkında asgari sermaye şartını bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde (SON TARİH 11/12/2014) yapmaları hâlinde fesih işlemi uygulanmayacaktır. Sermaye artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret sicili kaydı silinenlerin de bu süre içinde sermaye artırımı için başvurmaları hâlinde kayıtları resen yeniden oluşturulacaktır.
 
-ANONONİM ŞİRKETLERDE ASGARİ SERMAYE : 50.000 -TL
-LİMİTED ŞİRKETLERDE ASGARİ SERMAYE : 10.000 –TL
İDARİ PARA CEZALAR:
Sigara içilmesi yasak yerlerde tütün mamulleri tüketenlere verilen idari para cezaları hariç olmak üzere, 31 Aralık 2013 tarihinden önce idari yaptırım kararı verildiği halde bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydı gereken ve her bir kabahat için 120 TL altında kalan idari para cezaları tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin alacakların tahsilindenvazgeçilecektir.
120 .-TL ve altındaki Trafik cezaları silinecektir. Ancak ; 120 TL nin üstündeki borçlar için Yapılandırma yapılır.Yapılandırmada Gecikme cezasında vazgeçilir,yerine Yİ-ÜFE hesaplaması uygulanır.
 
MALİYENİN VAZGEÇTİĞİ ALACAKLAR:
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31 Aralık 2007 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu hâlde 11 Eylül 2014 tarihi itibarı ile ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 50 Türk lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı ferî alacakların, aslı ödenmiş ferî alacaklardan tutarı 100 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.
 
ARAÇ MUAYENESİ:
Araç muayenesini zamanında yaptırmamış olanlar, 31 Aralık 2014’e kadar araç muayenesini yaptırırsa aylık yüzde 5 ceza yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar enflasyon farkını; yayımı izleyen aylarda ise aylık yüzde 1 farkı ödeyecek. Bakanlar Kurulu, bu süreyi 30 Haziran 2015’e kadar uzatmaya yetkilidir.
 
Saygılar,
 
MALİ MÜŞAVİR ÇİĞDEM KURT BAYRAKTAR
 
 
Bu konular hakkında sorularınız ve bilgiler için ulaşım:
 
MALİ MÜŞAVİR ÇİĞDEM KURT BAYRAKTAR
DİKKALDIRIM MH. 3.ÇELTİK SK.  NO:1/1 OSMANGAZİ / BURSA 
TEL : 0224 239 41 65 FAX : 0224 239 39 21 GSM : 0555 972 59 94    

Yeni Üyeler
Onursal Üye
Sektör : Onursal üyeler
Telefon Numaraları
Alo RTÜK
178
Alo Post
169
Alo Gürültü
176
Alo Emniyet Danışma
174
Alo Doktorum Yanımda
113
Alo Sahil Güvenlik
158